Denne personvernerklæring er for selskapet Solmunde & Partners AS, videre omtalt som «Selskapet».

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Selskapet samler inn og bruker personopplysninger. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår som Solmunde & Partners AS har inngått med kunden og gjelder for alle tjenesteforhold, både nåværende og fremtidige.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Selskapet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver form for informasjon om en identifisert eller identifiserbar person, dvs. opplysninger, som kan henføres til en fysisk person. Opplysningene oppgis frivillig av kunde i møter, e-post eller per telefon.

Hvilke personopplysninger vi behandler om deg, vårt formål og behandlingsgrunnlag:

Selskapet behandler følgende personopplysninger om våre kunder:

 • Nøytrale personopplysninger:
 • Personopplysninger som er offentlig kjent eller som man kan vurdere til å være lite problematisk dersom informasjonen blir offentliggjort. Eksempler på slike personopplysninger er navn, sivilstatus, kjønn, epostadresse og statsborgerskap. Vi innhenter nøytrale personopplysninger direkte fra deg eller fra offentlige registre som for eksempel Brønnøysundregistrene.

  Vi behandler nøytrale personopplysninger for å administrere kundeforhold, markedsføring, lovpålagte dokumentasjonskrav og for ansatte behandler vi nøytrale personopplysninger for å administrere selve ansettelsesforholdet. Lagringstiden for slike personopplysninger varierer, men vi vil som oftest lagre disse så lenge de er nødvendige for å oppfylle våre forpliktelser med deg som kunde, samt eventuelle lagringskrav etter MiFID II-regelverket, bokføringsloven og anti- hvitvaskingsloven.

 • Avtale- og produktinformasjon:
 • Selskapet har oversikt over alle kunders inngåtte avtaler og produkter, herunder transaksjonshistorikk både i form av inn- og utbetalinger. Dette er nødvendig for oss å lagre i forbindelse med ditt kundeforhold, og lagres så lenge vi trenger opplysningene for kundeforholdet og eventuelt pålagt av bokføringsloven, verdipapirhandelloven og anti-hvitvaskingsloven.

 • Øvrige kundeopplysninger:
 • Vi innhenter andre opplysninger, som bl.a. fødselsnummer, bank/VPS-kontonummer, informasjon vedrørende følgende prinsipper: KYC ("Know Your Customer": utdanning, kunnskap og erfaring med hensyn til investeringer, hvor pengene kommer fra etc.), og PEP ("Politisk Eksponert Person": opplysninger som er nødvendige for å oppfylle krav i den norske hvitvaskingsloven). Det innhentes også informasjon om evt. tidligere investeringer, da for å avdekke kundens erfaring med investeringstjenester.

  Formålet med de øvrige kundeopplysningene er inngåelse og oppfyllelse av kontrakter, administrasjon av kundeforhold og kundeoppfølging, samt for overhold av rettslige forpliktelser. Selskapet er av lovverk pliktig å oppbevare og lagre informasjon om sine ansatte, investorer og kunder i 5 år, også etter at forholdet tok slutt.

 • Lydopptak:
 • I tilknytning til ytelse av investeringstjenester er Selskapet som verdipapirforetak forpliktet til etter verdipapirhandellovgivningen å foreta lydopptak av alle telefonsamtaler samt å dokumentere annen kundekommunikasjon (e-post). Slike lydopptak av samtaler til/fra fasttelefon og mobiltelefon samt dokumentasjon av annen type kommunikasjon med kunden, oppbevares i fem år.

  Lydopptaket vil kunne gjenfinnes av Selskapet på grunnlag av inngående og utgående telefonnummer, tidspunktet for samtalen og/eller ansatte hos Selskapet/foretaket som utførte samtalen. Kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler vil kunne gjenfinnes på grunnlag av kundens identitet, tidspunkt for kommunikasjon og ansatte hos Selskapet som utførte kommunikasjonen.

  Kundeoppfølging og nyhetsbrev

  Selskapet vil informere kunden om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og Selskapet. Nyhetsbrev kan deles i følgende kategorier:

 • Oppdatering i prosjekter
 • Nye prosjekt
 • Seminarer
 • Vi samler inn personopplysninger hovedsakelig direkte fra våre kunder. Denne informasjonen kan suppleres med informasjon som er tilgjengelig i offentlige registre, som Brønnøysundregistret og informasjon fra andre kilder, bl.a. www.proff.no. Vi kan også samle inn informasjon fra offentlige kilder, for eksempel ved bruk av Google, fra media osv.

  Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som Selskapet og kunden har inngått avtale om kreves det samtykke fra kunden for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale. Kunden kan ved henvendelse til Selskapet kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.

  Selskapet sender ut nyhetsbrev cirka 1-4 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

  Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Selskapet sitt klageorgan. Se kontaktinfo.

  Hjemmeside og statistikk

  Selskapet samler inn informasjon fra hjemmesiden via Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne, og vi kan ikke spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

  Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet
  . Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Se egen cookie policy for mer informasjon.

  Mottakere av personopplysninger - Tredjeparter

  Selskapet utleverer noen ganger personopplysninger med tredjeparter, herunder bl.a. revisor, forretningsfører og regnskapsfører når dette er nødvendig for leveransen eller hvis kunden selv ber oss om dette. Slike utleveringer vil være regulert i avtaler.

  Personopplysninger kan bli utlevert til nasjonale myndigheter, dersom det er påkrevd etter norsk lov, f.eks. for etterlevelse av forpliktelsene etter den norske hvitvaskingsloven.

  Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjestater utenfor EU/EØS eller internasjonale organisasjoner.

  Databehandlere

  Leverandører av IT-løsninger som Selskapet bruker til behandling av personopplysninger, kan ha tilgang til personopplysninger for formål spesifikt angitt i en databehandlingsavtale, f.eks. vedlikeholds- og supporttjenester knyttet til IT-systemet. Databehandleravtalen forplikter leverandøren til å overholde gjeldende personvernlovgivning når de utfører sine tjenester til Selskapet.

  Det foreligger databehandleravtaler mellom følgende selskap:

  Solmunde & Partners AS og S&P Accounting AS

  Solmunde & Partners AS og S&P Business Management AS

  Databehandleravtalene kommer som tillegg eller del av vilkår i annet eksisterende avtaleverk, som bl.a. en forretningsføreravtale.

  Datasikkerhet

  Selskapet og våre leverandører arbeider kontinuerlig med å forebygge uautorisert tilgang, utlevering eller annen avvikende behandling av personopplysninger. Vi har implementert fysiske, tekniske og administrative prosedyrer og tiltak for å beskytte personopplysninger, herunder tiltak basert på prinsipper for innebygget personvern:

  • Personopplysninger lagres i sikre driftsmiljøer som kun er tilgjengelig for ansatte i Selskapet og underleverandører som har saklig behov for tilgang til opplysningene.

  Alle våre ansatte er underlagt en streng taushetsplikt som er fastsatt i Lov om finansforetak og finanskonsern § 9-6.

  Personaladministrasjon

  Selskapet behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Behandlingsgrunnlag er slike tilfeller at behandlingen er nødvendig å utføre arbeidsavtalen med de ansatte, herunder administrasjon og dokumentasjonskrav iht bokføringsloven. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

  Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområder regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på selskapets nettsider.

  Annen relevant lovgivning

  I tillegg til personopplysningsloven har blant annet følgende lover betydning for Selskapets behandling av personopplysninger.

 • Markedsføringsloven
 • Hvitvaskingsloven
 • Lov om verdipapirhandel
 • Lov om finansforetak og finanskonsern
 • Dine rettigheter

  Innsyn

  Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalen vi har inngått og gi deg god service.

  Retting

  Du kan kreve at vi korrigerer eller supplerer personopplysninger som er feil eller unøyaktige. Korrigeringer skal gjøres så snart som mulig.

  Sletting

  Dine personopplysninger slettes når de ikke er lenger nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Det samme gjelder om et samtykke er trukket tilbake og det ikke finnes et annet rettslig grunnlag for behandlingen. Sletting skal også skje når du har fremsatt en berettiget innsigelse, eller dersom vår behandling er ulovlig.

  Sletteplikten gjelder ikke når dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse for oss.

  Det samme gjelder i tilfeller der det foreligger arkivformål i allmennhetens interesse, historisk forskning eller statistiske formål, forutsatt at sletting vil gjøre umulig eller i alvorlig grad hindre at formålet med behandlingen oppnås.

  Begrensing av behandling av personopplysninger

  Du kan ha krav på begrensning av behandling av personopplysninger, som innebærer at vi ikke vil behandle personopplysningene dine utover å lagre dem. Dette kan for eksempel være;

 • dersom du mener personopplysningene er unøyaktige, kan behandlingen begrenses i en periode slik at vi kan kontrollere om personopplysningene er riktige
 • behandlingen er ulovlig, men du motsetter seg sletting og krever isteden at de kun lagres
 • Vi ikke lenger trenger opplysningene til formålet med behandlingen, men den du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres
 • du har protestert på behandlingen og avventer tilbakemelding på klagen
 • Dataportabilitet

  Du har rett til å få overført dine personopplysninger hos oss overført til deg selv eller til en tredjepart i et maskinlesbart format dersom

 • behandlingen baserer seg på samtykke,
 • behandlingen baserer seg på en avtale,
 • behandlingen utføres automatisk
 • Innsigelsesrett

  Du har rett til å protestere mot behandling der personopplysninger brukes for å ivareta en oppgave for samfunnets interesse, utøve offentlig myndighet, ivareta dine interesser. Brukes personopplysningene i forbindelse med direkte markedsføring kan du protestere mot behandlingen slik at behandlingen opphører.

  Samtykke

  Vi innhenter som hovedregel kun samtykke for behandling av personopplysninger dersom vi ikke har andre behandlingsgrunnlag, og dette vil alltid være frivillig.

  Tilbaketrekking av tidligere gitt samtykke

  Du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har avgitt i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger uten at det har konsekvenser for ditt kundeforhold hos oss. Dette kan gjøres ved å kontakte Ingrid Risnes på ingrid.risnes@solmunde.no eller ringe oss på 45 90 28 00.

  Automatiserte avgjørelser

  Vi foretar ikke automatiserte avgjørelser av dine personopplysninger.

  Tidsfrister

  Krav og forespørsler vedrørende dine personopplysninger besvares av oss som hovedregel innen 30 dager.

  Endringer

  Vi kan endre denne Personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside www.solmunde-partners.no

  Hvis vi foretar endringer som i betydelig grad endrer våre personvernrutiner, varsles eksisterende kunder via e-post, eller via en melding på våre nettsider før endringene trer i kraft.

  Kontaktinformasjon

  Hvis du har spørsmål til denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på:

  Solmunde & Partners AS, org.nr. 988 781 924

  E-post: post@Solmunde.no

  Telefon: +47 45 90 28 00

  Postadresse: Teatergaten 35, NO-5010 Bergen eller Postboks 848 Sentrum, NO-5807 Bergen

  Din klagerett til Datatilsynet

  Du har klagerett til Datatilsynet for all vår behandling av dine personopplysninger. Datatilsynet kan kontaktes på postkasse@datatilsynet.no eller telefon 22 39 69 00. Nærmere beskrivelse finnes her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/ .