VI TILRETTELEGGER
OG TILBYR INVESTERINGER

Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer,
og opererer under konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak.