Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer, og opererer under konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak. Vi er en av Norges ledende aktører innen direkte investeringer og obligasjonslån i europeisk Short Sea Shipping, men tilbyr også obligasjoner innen lokal eiendom.

Virksomheten startet som Andenes & Solmunde i 2003, og har siden den gang plassert 26 prosjekter med til sammen 42 skip. Med lang erfaring fra både finansmarkeder, så vel som fra shippingindustriens ledelses- og finans/investeringsside, er vår tilnærming analytisk, og hvert prosjekt har dermed en analytisk basis som motiverer investeringsrådet. Våre prosjekt er karakterisert av fornuftig prisede skip og anerkjente befraktere. De tekniske aspekt ved våre prosjekter er vel ivaretatt av Vaage Ship Management (VSM).

Solmunde & Partners har konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning og ordreformidling. Det er imidlertid kun konsesjonen til ordreformidling, som definert i verdipapirhandelloven § 2-2, som benyttes. Følgelig opererer vi utelukkende som meglere og yter ordreformidling/salg av egne produkter. Vi yter ikke rådgivningstjenester basert på kundens totale portefølje eller produkter tilrettelagt av andre aktører, med mindre dette er særskilt avtalt med den enkelte kunde.

Solmunde & Partners AS har etter verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften, plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1-6. På bakgrunn av dette ønsker vi å gjøre våre kunder oppmerksom på at Solmunde & Partners AS foretar lydopptak og lagrer telefonsamtaler og annen kommunikasjon i forbindelse med ytelse av ovennevnte tjenester.